Keresés

Adatvédelmi tájékoztató

Nyilatkozat

A regisztráció során a felhasználó által közölt személyes adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdésének (a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználó a regisztráció, valamint az oldalon történő vásárlás során az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az alkalmazás működéséhez szükséges felhasználói adatokat a Dmkert Kft. az irányadó jogszabályok szerint a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése céljából kezelje, illetve nyilvántartsa.

Adatkezelési tájékoztató

A Dmkert Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek a (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak és a kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Dmkert Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A) Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Dmkert Kft.

Elérhetőségek:
7763 Egerág, 726. hrsz.
Telefon: +36(30)9-2222-10, +36(30)927-36-07, +36(20)209-4-209
E-mail: bikaretdm@gmail.com

B) Az adatkezelés célja, terjedelme, jogalapja

A személyes adatok kezelése az Infotv. 5 § (1) bekezdésének (a) pontja szerinti önkéntes hozzájáruláson alapul.
A felhasználó a regisztráció során az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a webáruház működéséhez szükséges  felhasználói adatokat a Dmkert Kft. az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

C) Az adatkezelés célja, az adatkezelés időtartama, a kezelt adatok köre adatok köre

Az adatkezelés célja a felhasználók egymástól való megkülönböztetése az alkalmazás használata során a személyes adatok F) pont szerinti törléséig. Kezelt adatok: felhasználó neve, címe, elérhetőségi adatai, valamint a rendelési folyamat során megadott szállítási és számlázási adatok, a rendeléshez kapcsolódó megjegyzések.

D) Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók

Az adatok kezelésére kizárólag a Dmkert Kft. erre felhatalmazott munkatársai jogosultak.
A Dmkert Kft. adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy a felhasználó ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárult.

E) Az adatbiztonság

A Dmkert Kft. a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.

A Dmkert Kft. megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek érdekében az adatkezelési, illetve adatvédelmi jogszabályok és az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érvényre juttatásához szükségesek.

F) A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a Dmkert Kft. által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozói által feldolgozott adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

A Dmkert Kft. a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg. A Dmkert Kft. a tájékoztatást kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt Dmkert Kft. helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes;
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést a Dmkert Kft.-hez benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

A Dmkert Kft. zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

A Dmkert Kft. megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a Dmkert Kft. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat.
Akinek jogát az adatok kezelése során megsértették bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.